tirsdag 3. april 2012

Bedre grensesnitt for resultatene fra Nasjonale prøver?

Hvem aner hvor mye penger som brukes på å avholde Nasjonal prøve i regning? Når vi legger sammen utgiftene til å skape og utvikle oppgavene, programmere grensesnittet, og pilotteste oppgavene, så blir det en del allerede. Hvis vi i tillegg regner sammen antall lærertimer som brukes på bare selve testingen, antall timer skolenes IT-ansvarlige sammenlagt bruker på å legge til rette for gjennomføringen, og så legger til antall elevtimer som investeres i prosjektet, så er det ikke få årsverk som ofres for å få gjennomført disse målingene.

Og det er greit! Oppgavene på Nasjonal prøve i regning er riktig fine, de. Både mattelærerkollegene mine og jeg oppfatter oppgavene som valide tester av viktige og relevante ferdigheter. Vi er skjønt enige i at dårlige resultater på Nasjonal prøve på 8. trinn gir grunn til å fokusere sterkt på tallforståelse og grunnleggende regning fram mot Nasjonal prøve på 9. trinn. Vi vil gjerne vite hvordan elevene ligger an på disse områdene. Alt skulle dermed ligge til rette for at lærere ville kaste seg begeistret over prøveresultatene straks skolen får tilgang til dem, og så bruke dem aktivt i planlegging av undervisning og utvikling av tiltak.

Når resultatene fra Nasjonale prøver likevel ikke sjelden blir liggende nesten urørt skyldes det altså ikke ideologiske motforestillinger mot testing, og heller ikke innvendinger mot prøvens relevans. Problemet er teknisk - vi får resultatene i et format som er vanskelig å bruke. Riktignok ville en bruker med gode ferdigheter innen regneark og masse god tid klare å trekke ut mye nyttig fra filene som skolen får tilgang til. Men i praksis skorter det på begge deler, og arbeidet med dataanalyse blir ofte ikke gjort.

Ville det være så vanskelig å gjøre datamaterialet tilgjengelig på en mer brukervennlig måte? Kjære Udir - når det først er brukt så mye tid og penger på å gjennomføre disse målingene, kan dere ikke like godt også ansette noen programmører som kan lage et grensesnitt som den jevne lærer kan bruke? Vi ville ha nytte av et verktøy som med få tastetrykk lot oss se klassens styrker og svakheter presentert grafisk, finne enkeltelevers resultater på forskjellige områder innen regning, og sammenlikne prestasjonene på forskjellige oppgaver som tester samme fagstoff. Vi vil ha resultatene sortert på ferdighetene som testes, og ikke bare på oppgavenummer. Og dette med tre forskjellige excelfiler svarende til de tre forskjellige versjonene av testen - hva er det vi skal med dette (eller hva var det jeg misforsto her?) Det ville også vært kjempefint om vi fikk verktøy til å trekke ut tilsvarende informasjon fra øvingssettene som ligger ute. 

Kan dere ikke ordne dette, værsåsnill?

Selvrettende samarbeidsoppgaver i matte

Når elevene har fasit til regneoppgavene bak i boka blir det mange som litt for raskt sjekker svarene sine der. Riktignok er det avgjørende at elevene får rask tilbakemelding på om de har regnet riktig, både for motivasjonens skyld, og for at de ikke skal øve inn feil regneteknikk ved rein gjentakelse. En form for fasit må de altså ha. Men hvordan kan vi sikre at elevene får nesten umiddelbar tilbakemelding på utregningen sin, men uten at de får altfor enkle snarveier forbi selve læringsarbeidet? Nedenfor er det beskrivelser av noen oppgaveformat som gir elevene rask bekreftelse, men uten å ta fra elevene arbeidet med selv å finne utav prosessen.


Row Games

I oppgaveformatet som den fabelaktige Kate Nowak har kalt Row Games får elevene vertikalt todelte ark med oppgaver som parvis har like svar. Elevene arbeider sammen to og to, men regner ut hver sine oppgaver. For hver oppgave sjekker de om de har fått samme svar som medeleven. Hvis svarene er ulike har minst en av dem regnet feil, og elevene må arbeide sammen om å finne ut hvor feilen ligger, og da må de regne gjennom hverandres oppgave og snakke sammen om hva de finner ut.

Her er et slikt oppgavesett for løsning av lineære likninger og et for utregning av stigningstall. Originalversjonene til disse to oppgavesettene er laget av Shelly Temple og ligger på I Love Math, jeg har stort sett bare oversatt dem til norsk. Hvis noen nå kan finne et godt norsk ord for Row Games, så ville det være stas!


Add Em Up!

Nok en ide fra Kate Nowak, som jeg foreløpig ikke har prøvd: Elevene arbeider i firergrupper, og hver gruppe får fire sett oppgaver. Gruppa får også summen av svarene til hvert sett med fire oppgaver. Hvis summen av svarene på en oppgave ikke stemmer er det altså fire utregninger gruppa må gå gjennom og snakke om for å finne feilen.


Puslespill

Forskjellige typer puslespill kan også gi elevene rask tilbakemelding på om de er på rett kurs, samtidig som elevene beholder ansvaret for å vurdere hva som er feil. Det jeg har brukt mest kommer også fra I Love Math. Her skal elevene finne ut hvilket stigningstall og hvilket par punkter som hører sammen med en gitt graf. Elevene klipper ut papirbiter med stigningstall og punkter påskrevet (dette kopieres på farget ark) og limer bitene på plass ved siden av riktig graf. Her er også et puslespill hvor elevene skal lime inn riktig funksjonsuttrykk til hver graf.

Oppgaven er delvis selvrettende på den måten at puslespillbiter som ikke synes å passe tyder på at noen andre biter har blitt plassert feil. Her er det imidlertid fullt mulig for elever som ikke har tilstrekkelige kunnskaper til å plassere noen av bitene riktig å lime alle inn på måfå uten å oppdage at ingenting er korrekt, så denne aktiviteten krever mer årvåkenhet av læreren.


Fasit på naboens ark

Noen ganger holder det at svar på den ene elevens oppgaver står på arket til den andre eleven. Her er et slikt oppgavepar om utregninger for å finne vei, fart og tid. Jeg kopierte det ene oppgavearket på gult papir og det andre på oransje, og ventet til et stykke uti timen med å fortelle elevene at de kunne finne en partner med et ark med en annen farge for å sjekke svarene sine. Det fungerte bra.Samarbeide om å lage selvrettende oppgaver?

Den store ulempen med slike selvrettende samarbeidsoppgaver er naturligvis at det tar mye tid å lage dem. Det ville hjelpe om vi delte oppgavesett så vi slapp å skrive mange hver. Kate Nowak har en åpen mappe med Row Games for en rekke tema, og kanskje vi skulle hatt tilsvarende på norsk?